Geregistreerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer: 154/2007

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen Deel

(Nederlandse tekst)

 

Artikel 1

Algemeen

De hierbij neergelegde algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, dienst of rechtsbetrekking tussen Everglades en een wederpartij (hierna te noemen:  opdrachtgever, wederpartij) onder welke Everglades werkzaamheden verricht of zal verrichten. Onder de naam Everglades wordt gehandeld namens een naamloze vennootschap genaamd: Everglades N.V., met statutaire zetel te Amsterdam. Everglades hanteert meerdere handelsnamen.

 

Artikel 2

Goed opdrachtnemer

Everglades zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, deze werkzaamheden zoveel als mogelijk uitvoeren met in achtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer.

Ten alle tijde is Everglades gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren.

 

Artikel 3

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Everglades zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Everglades is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de opdrachtgever derden in te schakelen. De opdrachtgever is in zijn relatie jegens deze derden opdrachtgever en aanwijzingsbevoegd.

 

Artikel 4

Elektronische communicatiemiddelen

Indien het geval communicatie tussen de Cliënt en Everglades geschiedt met behulp van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen  partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. Indien noodzakelijk kunnen gesprekken worden opgenomen en gebruikt worden als bewijs. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de opdrachtgever voor de verzending van enig specifiek bericht uitdrukkelijk heeft verzocht gebruik te maken van encryptiemogelijkheden.

 

Artikel 5

Tarieven en meerwerk

1.       Voor de dienstverlening, zullen de op het kantoor van Everglades voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Everglades (schriftelijk) anders is overeengekomen.

2.       Als “meer werkzaamheden” dan de gebruikelijke worden verricht is Everglades bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Everglades zal de betreffende partij informeren over de gewijzigde omstandigheden welke tot meer werkzaamheden leiden. Indien dit meerwerk, naar het uitsluitende oordeel van Everglades, veroorzaakt wordt vanwege één partij, is Everglades bevoegd ter zake van het meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Everglades.

 

Artikel 6

Facturering

Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk maandelijks gefactureerd worden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen zoals deze bij Everglades geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

Kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zal Everglades doorbelasten aan de opdrachtgever. Hieronder kan onder andere (maar niet beperkt tot) worden verstaan: leges, koerierkosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten kamer van koophandel, kosten van een beëdigd tolk, vervoerskosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden, noodzakelijk geacht voor de door Everglades verleende diensten.

Everglades is gerechtigd om een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Everglades zal eerst na ontvangst van het voorschot met de werkzaamheden aanvangen. Bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft, zal dit voorschot worden verrekend.

Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

 

Artikel 7

Niet doorgegane akte – ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een (notariële) akte, vallen onder de opdracht. Everglades is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Everglades aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen opdrachtgever en Everglades schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8

Nakoming

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank rekening vermeld op de factuur,  in het briefhoofd van elke brief of op een andere door Everglades aan te wijzen rekening. Betaling dient plaats te vinden in EURO.

 

Artikel 9

Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Everglades vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door Everglades bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Everglades, haar werknemers, en partners die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond (ten onrechte weigering van dienstverlening en hieruit schade is voortgevloeid), is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Everglades te dier zake uitgekeerde bedrag.

Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Everglades is betaald. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Everglades aan te spreken.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, of de bestuurder van de praktijkvennootschap(pen) waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Voorzover nodig kunnen genoemde personen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Artikel 11

Andere professionele dienstverleners

Wanneer Everglades bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt die werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de werkzaamheden die Everglades doorgaans zelf verricht, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Indien dergelijke derden werkzaamheden verrichten die doorgaans door Everglades zelf worden verricht, dan is het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing indien in een toelichting, een website waarop een derde is afgegaan, of ieder (digitaal) document naar derden toe duidelijk is gemaakt voor wiens rekening en risico de werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 12

Beëindiging

Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 13

Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Everglades zal hij deze klachten eerst aan Everglades naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

-        de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of

-        de burgerlijke rechter of;

-        de desbetreffende Kamer van Toezicht over de (kandidaat-)notarissen.

Diegene van de opdrachtgever en notaris die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

 

Artikel 14

Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen Everglades en haar opdrachtgever(s) zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Everglades en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Everglades zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 15

Varia

Twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever die betrekking hebben op deze werkzaamheden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijzonder deel

 

Artikel 16

In dit bijzonder deel van de Algemene Voorwaarden zal onder koper worden verstaan een koper van een onroerende zaak. Onder verkoper zal worden verstaan de verkoper van een onroerende zaak.

 

Artikel 17

Volmacht

Indien een derde gebruikt wenst te maken van een volmacht in verband met zijn vertegenwoordiging bij het tekenen van een akte, zal Everglades zich beroepen op de wet, beroeps- en gedragsregels welke gelden voor notarissen, voor zover de opdrachtgever het notariskantoor wenst aan te wijzen als gevolmachtigde. Everglades/de notaris dient bij het verlenen van zijn diensten “onpartijdig” te zijn en verliest deze indien zij in meerdere hoedanigheden betrokken wordt bij het tekenen van een notariële akte. Met name bij de overdracht van onroerend goed, waarbij meerdere belangen tegelijkertijd betrokken zijn, zal Everglades zo min mogelijk een partij vertegenwoordigen teneinde haar “onpartijdigheid” naar alle partijen en belanghebbenden te waarborgen. Deze manier van handelen vindt zijn grondslag in de vele tuchtuitspraken voor notarissen, welke uitspraken  gepubliceerd en beschikbaar zijn gesteld door  de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie te Den Haag. In een “noodzakelijke situatie”, zulks ter uitsluitende beoordeling van Everglades, zal Everglades/de notaris de vertegenwoordiging per volmacht door een kantoorgenoot van Everglades toestaan tegen een tarief welke in ieder geval risico dekkend is ten aanzien van beroepsfouten.

Indien een partij volmacht wil geven aan een medewerker van ons kantoor bedragen de kosten Euro 180,00 ex BTW (extra tijd voor tijdig verzenden van de concept-akte, nota van afrekening met bijlagen, volmacht en toelichting geven mondeling + schriftelijke toelichting over het gebruik en de reikwijdte van de volmacht). Indien de volmacht in de Engelse taal, dan wel buitenlandse transacties zal de volmacht tenminste Euro 350,00 ex BTW bedragen, er zal een uurtarief doorberekend worden. Notarieel honorarium voor doorhalen van een hypotheek van verkoper bedraagt Euro 150 ex BTW, en kadasterkosten (deze worden regelmatig door het kadaster verhoogd/gewijzigd), kosten voor het opvragen van een krediet voor de verkoper bedraagt Euro 150,00, ex BTW.

Het opmaken van een zogenaamde toestemmingsverklaring voor echtelieden (met bij behorende schriftelijke toelichting) bedraagt Euro 80,00 ex BTW. Het maken van een notariële volmacht voor een notariële hypotheekakte bedraagt twee maal het afgegeven tarief voor een hypotheek akte (er moeten namelijk 2 notariële akten worden gemaakt).

Bij Everglades gelden de volgende uurtarieven voor de nationale praktijk:

Notaris: Euro 210,-

Kandidaat-notaris: Euro 210,-

Medewerker: variërend tussen de Euro 110,- en Euro 145,-

Artikel 18

Verdeling van kosten ten aanzien van verkoper bij overdracht van een onroerende zaak

Bij de overdracht van een onroerende zaak zal bij de verdeling van de kosten tussen koper en verkoper het volgende gelden ter nadere verduidelijking van  hetgeen doorgaans gebruikelijk is ten aanzien van de definitie “kosten koper”. Voor rekening van verkoper komen de kosten van het doorhalen van zijn eigen hypothe(k)en (zogenaamd: royement), doorhaling van zijn beslag, kosten welke verband houden met het verkrijgen van verkopers eigendomsbewijs(zen) of rechtsgeldige titel tot overdracht (verkoper is alles kwijt en kan  niet voldoen aan zijn informatieplicht of bewijzen dat hij eigenaar is). De kosten voor een royement bedragen Euro 150,00 ex BTW. Voor het doorhalen van een beslag welke op een onroerende zaak rust wordt tegen een uurtarief gewerkt. De kosten voor het verifiëren van de persoonsgegevens van elke partij die in de akte verschijnt bedraagt voor elke uitdraai van de Gemeentelijke Basisadministratie Euro 6 ex BTW. De kosten voor het verifiëren van de paspoort en legitimatiegegevens bedraagt Euro 6 ex BTW. Het verifiëren van deze gegevens wordt door ons noodzakelijk gevonden in verband met het zo veel mogelijk voorkomen van fraude, het nagaan of iemand daadwerkelijk eigenaar is, controleren of sprake is van valse identiteitspapieren. In sommige situaties kan verder onderzoek geboden zijn. De hiermee verband houdende kosten voor het eventueel raadplegen van het faillissementsregister, curatele register, boedelregister bedragen Euro 50 ex BTW.

 

Artikel 19

Aflossen van de hypotheek van verkoper

Bij de overdracht van een onroerende zaak zal Everglades slechts een verzoek tot aflossing doen aan de hypotheek bank van verkoper. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor eventuele boete bij het niet tijdig indienen van een verzoek tot aflossing van zijn hypotheek. In Algemene Voorwaarden van banken komt de bepaling voor dat een verkoper tenminste 3 maanden voor de verkoop van een woning een verzoek tot aflossing moet indienen omdat hij bij niet tijdige indiening boete verschuldigd is. Everglades is niet aansprakelijk voor de naleving of uitvoering van deze en soortgelijke clausules. Indien aan de hypotheek van verkoper tevens een aandelenpakket, koopsom of verzekering  is verbonden, dient hij zelf rechtstreeks instructies te geven aan de bank of verzekeraar met betrekking tot het verrichten van handelingen ten aanzien van het aandelenpakket, koopsom of de verzekering. Everglades aanvaardt geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Aflossen kredieten en schulden aan derden

Everglades zal bij de overdracht van een onroerende zaak enkel gelden kunnen uitbetalen aan client zelf, zijn bank of verzekeringsinstelling, curator of beslaglegger, zijn makelaar of financieel tussenpersoon.

Op de nota van verkoper is opgenomen de koopsom die hij krijgt van  koper alsmede zijn hypotheekschuld aan de bank. De hypotheekschuld bestaat uit verschillende delen waaronder ook dagrente. Everglades rekent standaard 5 dagen (te rekenen vanaf datum van passeren) dagrente in verband met het aflossen van de hypotheek. Reden hiertoe is dat ons notariskantoor ervoor zorg dient te dragen dat koper een woning krijgt zonder hypotheek. Eventueel te veel overgemaakte dagrente blijft in de relatie tussen bank en client bestaan (wordt bijgeschreven op zijn hypotheekrekening en verdwijnt dus niet). Uiteraard zijn wij bereid u te informeren op welke datum wij de gelden van onze ABN AMRO bankrekening aan de hypotheekbank hebben overgemaakt. Voorts zijn er jaarlijkse zakelijke lasten. Peildatum voor de verschuldigdheid van de zakelijke belastingen is 1 januari van enig jaar. De verkoper draagt daarom voor het gehele jaar de zakelijke lasten af aan de belastingdienst echter krijgt een deel hiervan vergoed van de koper en wel dat deel vanaf datum passeren tot eind van het jaar. Op de nota van verkoper wordt tevens opgenomen kosten verband houdende met een spoedbetaling. Deze posten nemen wij op als gunst voor verkoper omdat verkoper er belang bij heeft dat betaling zo spoedig mogelijk geschiedt. Als verkoper aangeeft dat hij dit niet wil, doen wij dit dus ook niet. Van de ABN AMRO bank kunnen wij niet de zekerheid krijgen dat op de dag van het overmaken van gelden, deze ook op dezelfde valutadatum van de bank van client zijn bijgeschreven. Daarom proberen wij hieraan zoveel tegemoet te zien door gebruik te maken van een spoedoverboeking. De kosten van een spoedoverboeking bedragen Euro 4,50 en is exact hetzelfde bedrag welke de ABN AMRO Bank berekent voor een spoedoverboeking.

Everglades, notarieel juristen    PC Hooftstraat 141  1071 BT Amsterdam    T: 020.758 39 66